การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

❚ อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท Main Congress
อัตราค่าลงทะเบียน
ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
อัตราค่าลงทะเบียน
๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
หน้างาน
๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
แพทย์ (Member)
๗,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท
แพทย์ (Non-Member)
๘,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท
Resident / บุคลากรทางการแพทย์ (Paramed)
๕,๕๐๐ บาท ๖,๕๐๐ บาท ๗,๕๐๐ บาท
One-day (Exclude: Rehab Night Ticket)
๔,๐๐๐ บาท
Pre-congress Workshop อัตราค่าลงทะเบียน
13 ธันวาคม 2566
*ผู้ที่ลงทะเบียน Workshop จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Main congress ก่อน*
WS 1-Transcranial Pulse Stimulation (TPS) - an innovative method in brain stimulation จำกัด ๖๐ ท่าน fully booked
๒,๐๐๐ บาท
WS 2-TMS & PMS in Specific Disease จำกัด ๓๐ ท่าน fully booked
๒,๐๐๐ บาท
WS 3-Swallowing instrumental hand-on and interpretation จำกัด ๖๐ ท่าน
๒,๐๐๐ บาท
WS 4-Botulinum toxin จำกัด ๖๐ ท่าน fully booked
๒,๐๐๐ บาท
WS 5-Pitfalls in EDx (ครึ่งวันเช้า) จำกัด ๑๐๐ ท่าน
๒,๐๐๐ บาท
WS 5-Workshop "Hand Paresthesia" (ครึ่งวันบ่าย) จำกัด ๑๐๐ ท่าน
๒,๐๐๐ บาท
WS 5-Pitfalls in EDx & Workshop "Hand Paresthesia" (เต็มวัน) จำกัด ๑๐๐ ท่าน
๓,๕๐๐ บาท
WS 6-Workshop on Advance Locomotor Training with Exo-skeletal Robots and Gamified Balance Rehabilitative Therapy จำกัด ๖๐ ท่าน
๒,๐๐๐ บาท
WS 7-DIR / Floor time Approach to Overcome Challenges in Pediatric Rehabilitation จำกัด ๓๐ ท่าน
๒,๐๐๐ บาท
ค่าลงทะเบียน Pre-congress Workshop รวมอาหารว่าง (ไม่รวมอาหารเที่ยง)
หมายเหตุ:
 • ผู้ที่ลงทะเบียน Pre-congress Workshops ต้องลงทะเบียน Main Congress
 • ประเภทการลงทะเบียนแบบ Resident / บุคลากรทางการแพทย์ (Paramed)
  • Resident ท่านต้องแนบหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรม หรือมหาลัย
  • บุคลากรทางการแพทย์ (Paramed) ท่านต้องแนบหนังสือรับรองจากสถาบัน หรือบัตรประจำตัว ที่แสดงว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์

❚ ค่าลงทะเบียนรวม:

 • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ (Main Congress) และ Exhibition
 • อาหารว่างและอาหารกลางวัน
 • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
 • งานเลี้ยง Rehab Night

❚ การชำระเงิน:

(รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: ศิริราช
ชื่อบัญชี: AOCNR 2023
เลขบัญชี: 016-468953-4
ประเภท: ออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะไม่สมบูรณ์ หากท่านยังไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินออนไลน์ คลิกที่นี่
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแนบสลิปหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่ระบุด้านบนได้ ท่านสามารถส่งแจ้งหลักฐานมายังสำนักงานเลขานุการผ่านทาง e-mail: aocnr2023bangkok@gmail.com

❚ การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน:

การยกเลิกการลงทะเบียนท่านจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail: aocnr2023bangkok@gmail.com  เท่านั้น
โดยมีนโยบายการคืนเงินดังนี้
 • ยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 30 กันยายน 2566 คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
 • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ไม่มีการคืนเงิน
 • การคืนเงินจะดำเนินการได้ภายใน 1 เดือน หลังจากที่การจัดประชุมเสร็จสิ้นแล้ว